خدمات کارت سلامت و کارت منزلت بازنشستگان

به اطلاع مدیران دفاتر شهرستان گرگان و گنبد کاووس می رساند پیرو برگزاری جلسات متعدد تشکل صنفی با سازمان بازنشستگی استان گلستان و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان

مقرر گردید خدمات دودستگاه مربوطه (صدور کارت منزلت و کارت سلامت) بصورت پایلوت در شهرستانهای یاد شده واگذار گردد ضمن اطلاع موضوع چندین نکات اساسی را کمیته فنی تشکل صنفی بشرح ذیل متذکر می گردد:

1. شرط واگذاری خدمت شرکت در آزمونهای مربوطه و کسب نمره قبولی در سامانه آموزش مجازی کانون سراسری نیز می باشد.

2.تجهیزات سخت افزاری منجمله کیس و مانیتورو صفحه کیبورد مدل حداقل p4 به بالا باشد.

3.خرید پرینتر مخصوص چاپ کارت از یکی از برندهای مورد تائید دستگاه اجرائی و کانون سراسری  که در سایت کانون سراسری می باشد.

4. شرکت در فراخوان و ثبت سریال و نوع چاپگر در سامانه کانون سراسری

5.ارائه در خواست کتبی و ضمانت نامه حسن انجام تعهدات دارای اعتبارو کپی پروانه فعالیت دفتر مهمور به مهر دفتر و ارسال به دفتر انجمن صنفی

6.اخذ تائیدیه از کمیته بازرسی و نظارت کارگروه استانی مستقر در تشکل صنفی استان

7.مطالعه بسته پیشنهادی و کارمزدهای مربوطه و بررسی صرفه اقتصادی طبق اطلاعیه های صادره کانون سراسری

پس از اتمام مراحل طبق نمونه ذیل  نسبت به ارائه درخواست اقدام نمائید.

 

تماس با ما

آدرس:استان گلستان - شهرستان گرگان - خیابان شهدا - بین لاله سوم و پنجم -مجتمع آپادانا - طبقه دوم| کدپستی:45737-49136 | تلفکس : 32252541-017