اطلاعیه دوم ارائه خدمت صدور کارت منزلت و سلامت

به اطلاع مدیران دفاتر شهرستانهای گرگان و گنبد کاووس میرساند پیرو اطلاعیه قبلی مندرج در سایت انجمن صنفی جهت ارائه خدمت کارت منزلت و سلامت ضمن مطالعه شرایط و ضوابط مندرجه مدارک مربوطه را نیز از قبیل درخواست کتبی ( بشرح ذیل)،کپی بیمه نامه تضامین مسئولیت مدنی دفاتر پیشخوان خدمات دولت

مهمور به مهر دفتر دارای اعتبار،کپی پروانه فعالیت دفاتر پیشخوان خدمات دولت مهمور به مهر دفتر دارای اعتباررا به آدرس انجمن صنفی ارسال فرمائید.

متن نامه درخواست ارسالی به انجمن :

ریاست محترم انجمن صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان گلستان

سلام علیکم

احتراما" اینجانب ......................... مدیر دفتر پیشخوان خدمات دولت به شماره................................واقع در شهرستان

............................... باستحضار میرساند پیرو اطلاعیه مندرج در سایت کانون سراسری و انجمن صنفی استان مبنی

بر فراخوان واگذاری خدمات کارت سلامت و منزلت اینجانب ضمن اعلام آمادگی و ابراز مطالعه کلیه قوانین و مقررات و توضیحات

مرقومه در سایت و پذیرش موضوع به اطلاع می رساندنسبت به خرید تجهیزات و لوازم مربوطه و شرکت در آزمون و کسب نمره

قبولی اقدام نموده و تقاضای صدورمعرفی نامه جهت ارائه خدمات را دارم . لذا مستدعیست دستورفرمائید اقدامات لازم را مبذول فرمایند.

تماس با ما

آدرس:استان گلستان - شهرستان گرگان - خیابان شهدا - بین لاله سوم و پنجم -مجتمع آپادانا - طبقه دوم| کدپستی:45737-49136 | تلفکس : 32252541-017