02/19 1396

با انتخابات

Image result for ‫انتخابات‬‎

با توجه به شروع فرآیند انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا و به منظور حضور و ایجاد یک حماسه پرشور، انجمن صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت نسبت به اطلاع رسانی برنامه های انتخابات به عزیزان با حفظ بی طرفی اقدام خواهد نمود .

روابط عمومی انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت گلستان