03/09 1396

لزوم پرفراژ قبوض مشترکین

کلیه دفاتر پیشخوان دولت استان ،جهت احترام به حقوق شهروندی،تکریم ارباب رجوع و پیشگیری از تخلف کلیه دفاتر پیشخوان دولت استان ،مکلفند نسبت به پرداخت آنلاین قبوض و پرفراژآن اقدام نمایند لذا در صورت گزارش بازدید کنندگان مبنی بر عدم انجام موارد فوق،با دفاتر متخلف برخورد قانونی صورت می پذیرد.