04/07 1396

مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم مغفور شادروان مصطفی اکبری راد