ضرورت تمدید بیمه تضامین در موعد مقرر

قابل توجه دفاتر دفاتر پیشخوان دولت استان گلستان

نظر به این که پایان بیمه تضامین در تیرماه می باشد، لذا ضرورت دارد تا به منظور جلوگیری از عدم ارایه سرویس دستگاه های خدمات دهنده ، دفاتر تا پایان وقت اداری 25/04/96 نسبت به تمدید بیمه نامه مذکور اقدام نمایند.

بدیهی است عواقب هرگونه عدم تمدید خدمات، از سوی دستگاه های خدمات دهنده به عهده دفاتر خواهد بود.

تماس با ما

آدرس:استان گلستان - شهرستان گرگان - خیابان شهدا - بین لاله سوم و پنجم -مجتمع آپادانا - طبقه دوم| کدپستی:45737-49136 | تلفکس : 32252541-017