10/20 1396

نامه مدیرفناوری اطلاعات و دبیرکارگروه دفاتر پیشخوان دولت استانداری گلستان به سازمان صنعت ،معدن وتجارت