05/11 1397

برگزاری مجمع عمومی عادی و فوقالعاده چهارشنبه 10مرداد95انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت استان گلستان/با حضور نماینده اداره کار