08/13 1397

حضورکلیه مدیران و متصدیان دفاتر پیشخوان دولت در جلسه پدافند غیر عامل در

IMG 0008 2