08/13 1397

الزام حضور مدیر در دفتر پیشخوان دولت در غیر اینصورت برابر آیین نامه جدید اعمال میگردد

الزام حضور مدیر در دفتر پیشخوان دولت در غیر اینصورت برابر آیین نامه جدید اعمال میگردد. جهت رویت جدول شماره یک نقض تعهدات بروی ادامه مطلب کلیک نمائید.

IMG 0001 1

 

IMG 000697