09/27 1397

خبر فوری

به اطلاع مدیران دفاتر استان می رساند به منظور راه اندازی سامانه روابط کار جهت ارائه خدمت در دفاتر پیشخوان خدمات دولت مقتضی است هر چه سریعتر نسبت به شرکت در آزمون مجازی از طریق درگاه کانون حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخه 97/10/06 اقدام و پس از ایجاد دسترسی مراتب به دفتر انجمن بصورت مکتوب اعلام گردد.